Utredning: Det har uppstått ett utvecklingsunderskott på arbetsplatserna under coronapandemin

Under coronatiden har speciellt arbetstagarnas möjligheter att utveckla sitt kunnande blivit lidande, visar FFC:s arbetslivsbarometer. Oron för hur äldre ska orka i arbetslivet fick FFC att lansera ett nytt arbetstidsförslag tidigare i höstas.

– Generellt sett har kvaliteten på arbetslivet förbättrats, men det stöd som arbetstagarna får av sina arbetsgivare för att kunna utvecklas rasade under coronatiden, säger Ari-Matti Näätänen som är forskningsexpert på fackcentralen FFC.

För två år sedan, precis innan coronapandemin bröt ut, bedömde nästan två tredjedelar (65 %) av de arbetande medlemmarna inom FFC-förbunden att arbetsgivaren tar väl hand om möjligheten att utvecklas. I våras var endast hälften (52 %) av den åsikten.

Också andelen arbetstagare som har deltagit i utbildning som arbetsgivaren har bekostat minskade med hela 20 procentenheter från 58 procent till 38 procent.

Ari-Matti Näätänen är forskningsexpert på FFC

Ari-Matti Näätänen är forskningsexpert på FFC.

– Det är oroväckande att den utbildning som arbetsgivarna erbjuder sina arbetstagare har minskat. En stor del av lärandet sker genom jobbet. I dag går arbetslivet ändå framåt snabb takt, och därför förutsätter inlärningen en särskild utbildningssatsning av arbetsgivarna. Framtiden för den nordiska välfärdsstaten hänger på att produktiviteten i arbetet ökar, och produktiviteten ökar snabbare om man förbättrar arbetstagarnas kompetens, konstaterar Ari-Matti Näätänen.

Oro över hur äldre ska orka i arbetslivet

Det är mycket oroväckande att endast en fjärdedel av de arbetande, minst 60-åriga medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden är säkra på att de kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande arbete på nuvarande sätt i två år till.

– Om vi vill att folk ska orka ända till slutet av arbetskarriären med både den fysiska och den psykiska hälsan i behåll, är det uppenbart att det behövs sätt att lätta upp arbetet i slutet av tiden i arbetslivet. Majoriteten av dem som svarade på FFC:s arbetslivsbarometer ansåg att det går att justera deras arbete så att det blir möjligt att minska arbetstiden och arbetsmängden jämfört med i dag, säger Ari-Matti Näätänen.

FFC har utarbetat ett konkret arbetstidsförslag för att förbättra arbetsmotivationen och livskvaliteten för äldre arbetstagare. I förslaget ingår en deltidspenning som skulle vara ett stöd till 60- och 61-åringar som övergår till deltidsarbete för en viss tid.

– Nästan tre fjärdedelar (73 %) av de över 60-åringar som svarade på FFC:s arbetslivsbarometer skulle vilja övergå till förkortad arbetstid åtminstone för en viss tid. För många är det här inte ekonomiskt möjligt, även om behovet är motiverat med tanke på både hälsan och förutsättningarna att fortsätta i arbetslivet.

FFC föreslår en kompensation som motsvarar 50 procent av den förlorade lönen, upp till 280 euro. Kompensationen behövs för att också lågavlönade ska ha en ekonomisk möjlighet att övergå till deltidsarbete i slutet av tiden i arbetslivet.

FFC:s arbetslivsbarometer ger en unik inblick i arbetsförhållandena och vardagen för de personer som jobbar inom FFC:s branscher. Undersökningen publiceras vartannat år och den innehåller information om arbetstagarnas erfarenheter och synpunkter i frågor som gäller arbetet och de arbetsrelaterade arrangemangen. Enkäten som ligger till grund för arbetslivsbarometern 2022 besvarades av sammanlagt 1201 personer som är medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS.

Bekanta dig med FFC:s arbetslivsbarometer (på finska).