FFC: Det finns utländska arbetstagare på allt fler arbetsplatser – om den arbetsrelaterade invandringen ska öka behövs effektivare sätt att bekämpa utnyttjande

Det finns arbetstagare med utländsk bakgrund på en allt större del av arbetsplatserna, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort. Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på enkäten berättar 70 procent att det finns arbetstagare med utländsk bakgrund på den egna arbetsplatsen. År 2019 var motsvarande andel 56 procent. En tiondel (9 %) berättar att arbetstagare med utländsk bakgrund har diskriminerats på den egna arbetsplatsen.

En klar majoritet (83 %) av de förtroendevalda bedömer att de finländska arbetstagarna och arbetstagarna med utländsk bakgrund i huvudsak kommer bra överens. Det är också allt färre som har en kritisk syn på hur arbetstagare med utländsk bakgrund anpassar sig. År 2019 bedömde 31 procent av de förtroendevalda att arbetstagare med utländsk bakgrund inte anpassar sig till det finländska arbetslivet. I den senaste enkäten var motsvarande siffra 10 procent.

– Det är fint att saker och ting i huvudsak fungerar bra på arbetsplatserna. Det är ändå oroväckande att nästan en tiondel av dem som svarade på enkäten fortfarande uppger att personer med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsplatsen, säger Eve Kyntäjä som är expert på invandrings- och arbetskraftspolitik på FFC.

Hon fäster också uppmärksamhet vid att 43 procent av dem som svarade på enkäten säger att personer med utländsk bakgrund i huvudsak erbjuds sämre jobb än finländarna.

– Regeringen och bland annat näringslivet vill kraftigt öka arbetskraftsinvandringen. Den här viljan vilar ändå inte på en etiskt och ekonomiskt hållbar grund, om man samtidigt låter det uppstå en dubbel arbetsmarknad i Finland. Speciellt under de senaste åren har det framkommit många fall där utländska arbetstagare har utnyttjats.

Eve Kyntäjä betonar att det, som motvikt till en ökad arbetsrelaterad invandring, behövs effektivare verktyg för att bekämpa och förebygga utnyttjande av utländska arbetstagare.

FFC föreslår bland annat att arbetsgivare som har gjort sig skyldiga till utnyttjande av arbetstagare ska förhindras att rekrytera arbetstagare från utlandet i minst två år. FFC anser också att myndigheterna, såsom polisen och arbetarskyddsmyndigheten, borde få bättre tillsynsmetoder och större resurser.

Åtgärder för att bekämpa arbetsmarknadsbrottslighet är ett av FFC:s främsta mål för nästa valperiod.

Mer språkundervisning och information om spelreglerna i det finländska arbetslivet

Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s enkät bedömde 57 procent att arbetstagarna med utländsk bakgrund får tillräcklig information om spelreglerna i det finländska arbetslivet.

En tredjedel (34 %) av de förtroendevalda berättar att man på den egna arbetsplatsen har fäst särskild uppmärksamhet vid arbetstagare med utländsk bakgrund i personalpolitiken, till exempel när det gäller utbildning och introduktion i arbetet. Endast åtta procent av dem som svarade på enkäten berättar att arbetstagarna kan delta i språkundervisning på arbetstid.

Eve Kyntäjä säger att det för närvarande i för hög grad hänger på arbetsgivarens goda vilja om invandrarna får tillgång till språkundervisning och information om arbetslivet. Små företag har inte nödvändigtvis resurser för det här.

– Om vi vill öka den arbetsrelaterade invandringen måste vi få ordning på den här frågan. Vi behöver utbildningstjänster med låg tröskel som riktar sig till invandrare och som man också kan delta i på arbetstid.

FFC:s enkät (på finska) besvarades av 1 008 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Materialet för enkäten samlades in 26.10–4.11.2022.