Utredning: Hälsoproblem och åldern är vanliga orsaker till att arbetslösa inte får jobb

De arbetslösa själva upplever att de främsta orsakerna till att de inte lyckas få jobb är deras dåliga hälsotillstånd och en ålder som inte motsvarar arbetsgivarnas förväntningar. Det visar en enkätundersökning som fackcentralen FFC har gjort. Undersökningen visar också att en klar majoritet av de arbetslösa har svårt att klara sig ekonomiskt.

– Resultaten från undersökningen är en påminnelse om att ingen enskild åtgärd kan lösa frågan om hur vi ska kunna öka sysselsättningen. Därför är det viktigt att identifiera orsakerna till arbetslösheten och utifrån dem skräddarsy åtgärderna individuellt, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

Alli Tiensuu är arbetskraftspolitisk expert på FFC.
Alli Tiensuu är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

Listan över de elva främsta orsakerna till arbetslöshet toppas av problem med den egna hälsan. Tvåa på listan kommer åldern. Hälsoproblemens roll framhävs när arbetslösheten har varat i över ett år.

Enligt Tiensuu är det viktigt att man förhindrar att arbetslösheten blir långvarig och att man genast i början av arbetslösheten utreder personens arbets- och funktionsförmåga.

– Man måste identifiera de sjukdomar som påverkar arbetsförmågan och därefter måste de arbetslösa få den vård de behöver.

Man måste också aktivt erbjuda jobb åt personer vars arbetsförmåga har försämrats. Det här förutsätter att man anpassar arbetet, bland annat så att det finns en möjlighet att vid behov jobba deltid.

Arbetsgivarnas inställning till äldre arbetssökande måste fortfarande förbättras. I FFC:s enkät uppgav endast 23 procent av de arbetslösa som hade fyllt 55 år att de hade blivit kallade till anställningsintervju. Bland dem som var under 35 år hade 41 procent blivit kallade till anställningsintervju.

– Det skulle bli lättare för äldre att få jobb om man till exempel gjorde det möjligt för dem att visa sitt eget kunnande genom arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Också arbets- och näringsbyråerna måste aktivare erbjuda tjänster för äldre arbetssökande.

Enkäten visar att arbets- och näringsbyråerna inte i lika stor utsträckning erbjuder jobb och utbildning åt personer som är över 55 år som åt dem som är yngre.

– Genom att bli modigare på att anställa äldre och partiellt arbetsföra kunde arbetsgivarna lindra bristen på arbetskraft, påpekar Alli Tiensuu.

Majoriteten av de arbetslösa har svårt att klara sig ekonomiskt

En klar majoritet (63 %) av de arbetslösa berättar att de har svårt att klara sig ekonomiskt. De ekonomiska svårigheterna ökar redan efter sex månaders arbetslöshet.

Störst ekonomiska svårigheter har lågutbildade arbetslösa, som ofta också dras med utmätningsskulder. Undersökningen visar att 58 procent av de arbetslösa som har utbildning på grundstadiet har utmätningsskulder. FFC har föreslagit att det skyddade beloppet vid utmätning ska höjas och ett sådant försök pågår just nu.

– Om man skär ner utkomstskyddet för arbetslösa leder det till att de arbetslösas ekonomiska svårigheter förvärras. Samtidigt ökar risken för att arbetslösa permanent utestängs från arbetsmarknaden, säger Alli Tiensuu.

Enkäten besvarades av 763 arbetslösa. Materialet samlades in av Kantar TNS under perioden 20.10–10.11.2022.