Utredning: En tiondel av löntagarna som jobbar i arbetaryrken löper stor risk att drabbas av fattigdom

Mer än en tiondel (11 %) av löntagarna i arbetaryrken löper stor risk att drabbas av fattigdom. Det visar en färsk utredning som bygger på material som fackcentralen FFC har beställt av Kantar Public.

Det faktum att löntagarnas reallöner har sjunkit kraftigt är en del av förklaringen till fattigdomsrisken bland personer i arbetaryrken. Det bedömer Juho Saari som är professor i social- och hälsopolitik.

Minskningen av löntagarnas realinkomster var år 2022 den största på över 60 år, enligt uppgifter från Statistikcentralen. Genom löneuppgörelserna på arbetsmarknaden man strävat efter att ta igen den förlorade köpkraften, men inflationen har varit så hög att det inte är möjligt att kompensera hela den klyfta som har uppstått. De som drabbas hårdast är de som inte har några besparingar, utan vars alla inkomster går till levnadskostnaderna.

I en välfärdsstat borde man klara sig på sin lön, anser professor Juho Saari. Enligt undersökningen är var fjärde (27 %) arbetstagare ofta eller ganska ofta oroad över att de egna eller familjens sammanlagda inkomster inte räcker till för att täcka levnadskostnaderna.

– En indikator är hur den egna ekonomin klarar av oväntade utgifter. Av dem som jobbar inom arbetaryrken uppskattade 31 procent att det egna livet i praktiken skulle bli omöjligt om den lön de får i handen skulle minska med 250 euro per månad. Det betyder att ekonomin för nästan var tredje arbetstagare inte tål oväntade utgifter, till exempel att tvättmaskinen eller telefonen plötsligt går sönder.

Resultaten framgår av det material som FFC beställt av Kantar Public och som besvarades av 1009 löntagare inom arbetaryrken i februari och mars 2023.

Ari-Matti Näätänen är forskningsexpert på fackcentralen FFC och en av de forskare som deltar i forskningsprojektet kring fattigdom bland personer i arbetaryrken. FFC vill synliggöra den sociala dimensionen i diskussionen om fattigdom bland förvärvsarbetande.

– Forskningen visar att den sociala statusen är den starkaste faktorn som förutser en stor risk för fattigdom. Om personer i arbetaryrken upplever att de har låg eller ganska låg social status i samhället, är det också klart vanligare att de löper stor eller ganska stor risk att drabbas av fattigdom.

Bland personer i arbetaryrken är det ofta arbetet som definierar statusen i samhället. Ju värdefullare och viktigare arbetet upplevs vara, desto högre är arbetstagarnas sociala status. I samhället borde vi därför diskutera vilket anseende arbetet har och hur uppskattningen visas.

– Diskussionen om sjukskötarnas löner kunde utvidgas till att omfatta också andra yrkesgrupper inom så kallade utförande arbeten. Under strejkerna har vi sett hur viktig roll arbetstagarna inom arbetaryrken spelar i vår vardag. Det ligger i hela samhällets intresse att man kan försörja sig på sin lön.