Anställningsvillkoren tryggades i alla avtalsbranscher

Industrifacket största utmaning år 2022 var att förbundet klarade av att trygga anställningsvillkoren även för medlemmarna som jobbar inom den mekaniska skogsindustrin.

Inom branschen gick man över till avtal på företagsnivå under år 2022. Orsaken var att arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. vägrade förhandla om riksomfattande kollektivavtal för branschen.

Industrifacket tog emot utmaningen. I slutet av året jobbade 97 procent av medlemmarna på företag som hade ingått ett företagsspecifikt avtal med Industrifacket. Det rör sig om avtal med goda villkor. Således kan man lugnt säga att Skogsindustrins drag inte skapade en genväg till att arbetsgivaren kan ensidigt försämra arbetsvillkoren. Industrifacket försöker fortsättningsvis förhandla om riksomfattande allmänbindande kollektivavtal i skogsbranschen och har delvis även lyckats med det. Kollektivavtalet för timmerhusindustrin är ett gott exempel på det.

Hela förbundet stod bakom avtalsrörelsen inom den mekaniska skogsindustrin. Industrifackets Operation Trä ledde till att organiseringsgraden i branschen steg med 10 procentenheter. Hela 75 nya förtroendemän valdes på arbetsplatserna i branschen.

Verksamhetsåret 2022 att förhandlandet om kollektivavtal i stället för att vara en stor insats vart annat eller tredje år i stället alltmer går mot en situation där man kontinuerligt förhandlar om anställningsvillkoren. I början av året klarade man ändå av att nå fram till avtalslösningar inom teknologi-, kemi- och trävaruindustrin.

Förhandlingarna var svåra. Inom teknologiindustrin var det en ny arbetsgivarorganisation och avtalspartner som satt på andra sidan bordet. De tidigare avtalen som var av modellen 1+1 år sade förbundet upp redan på hösten. Förhandlingarna fortsatte år 2023. Det innebar att den växande inflationen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkade förhandlingsläget.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Förbundet byggde på sin organisatoriska styrka vid sidan om kampanjerna också genom att satsa på utvecklandet av fackavdelningarna. 115 medlemmar deltog i Puls på verksamheten-utbildningarna. De workshops som ordnades på olika håll i landet i anknytning till Industrifackets nya strategi var också populära och lyckades bra. De så kallade fackklinikerna har etablerat sin plats.

När det gäller samhällspåverkan var ett av de viktigaste teman för året att säkerställa att det är fackförbundet som förhandlar om miniminivån på arbetsvillkoren i landet. Med tanke på det här är de allmänbindande kollektivavtalen viktiga och därför måste deras ställning förstärkas. I framtiden ska det vara alltmer utgående från arbetstagarnas organiseringsgrad som man bestämmer huruvida avtal är allmänbindande. Dessutom utarbetade förbundet mål inför riksdagsvalet och förberedde en kampanj för att uppmana medlemmar att rösta i kongressvalet och riksdagsvalet.

Industrifacket har även arbetat för arbetarnas rättigheter internationellt. FN-organet för arbetslivet, ILO, slog fast att arbetarskydd är en universell rätt i arbetslivet.

I Murikkainstitutet återgick man efter pandemiåren till så att säga den vanliga nivån när det kommer till utbildningsutbud och antal kursdeltagare. Deltagarantalet i fackavdelningarnas utbildningar och de regionala kurserna släpar fortfarande lite efter.

Den första engelskspråkiga The Rules of Working Life in English-kursen fick ett gott mottagande.

Mer samspelt

En ny e-tjänst för förtroendemän öppnades i slutet av året och tjänsten kommer att utvidgas. Under började man också med de särskilda Vomavarakahvila-träffarna för förtroendevalda. Träffarna erbjuder en trygg diskussionsmiljö där förtroendevalda kan få stöd av varandra.

Förtroendemännen fick också under verksamhetsåret ta del av mer information och verktyg i anslutning till lokala avtal. Förtroendevalda kan med låg tröskel ta kontakt med avtalsexperterna på förbundet.

Under året gjorde de anställda vi regioncentren mer besök på arbetsplatserna i regionen. Fokus låg på arbetsplatser med färre än 50 anställda. Arbetsplatsbesöken där arbetarskyddet låg i centrum ligger nu på nästan samma nivå som före coronapandemin.

Kampanjen TES Tee elämäsi soppari (Gör ditt livs avtal) nådde en större publik än tidigare och nådde de yngre målgrupperna effektiv genom radioreklam. Ett resultat av detta är att antalet medlemmar som anslutit sig på nätet ökade. Verksamheten i grupperna på sociala medier fortsatte och utvidgades. Sammanlagt tolv medlemsenkäter genomfördes under året. Fem av dem gjordes till medlemspanelen som består av ett större antal medlemmar än tidigare år. Projektet Vi är facket ökade förbundets synlighet på arbetsplatserna och effektiverade medlemsrekryteringen.

Industrifacket med samarbetspartners presenterade mobilappen Hermes där användaren får information om kollektivavtal och spelreglerna i arbetslivet. Målet är att förhindra att utländsk arbetskraft och invandrare utsätt för arbetsrelaterat utnyttjande.

Bokslut och fackavdelningarnas motioner

Industrifackets bokslut för 2022 visar ett underskott på -33,8 miljoner euro. Det har sin förklaring i det sällsynt dåliga börsåret som inneburit värdeminskning och försäljningsförluster. Utgiftsbalansen är -24,7 miljoner euro. Slutsumman för balansräkningen är 677 356 245 euro.

Sju fackavdelningar lade fram sammanlagt tolv motioner inför fullmäktige. Fullmäktige ger sitt svar direkt till fackavdelningarna.