Antalet arbetsolycksfall ökade i fjol och de flesta drabbade arbetstagare i FFC-branscher

En färsk statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen visar att antalet olycksfall i arbetet ökade år 2022. Antalet ökade mer än vad som hade förutspåtts i centralens prognos i oktober.

I flera branscher var antalet olycksfall oförändrat eller lägre än i fjol. Däremot ökade antalet olycksfall inom transport och lagring samt förvaltnings- och stödtjänster, vilket är en förklaring till ökningen i det totala antalet olycksfall i arbetet.

År 2022 inträffade sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall bland löntagarna, varav 92 000 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 var olycksfall under resan till och från arbetsplatsen. Antalet olycksfall på arbetsplatsen ökade med 1,6 procent jämfört med året innan och antalet olycksfall under resan till och från arbetsplatsen med hela 23,5 procent.

– En stor del av olycksfallen handlar om att man snubblar eller faller. Antalet olycksfall under resan till och från arbetsplatsen har varierat stort på senare år, främst med anledning av åtgärderna under coronapandemin och väderförhållandena, berättar Anne Mironen, expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor vid FFC.

Anne Mironen. Kuvaaja: Patrik Lindström / SAK
Anne Mironen.

Ökningen i antalet olycksfall under resan till och från arbetet påverkades av det hala väglaget under våren och i slutet av året samt av att arbetstagarna återvände till arbetsplatsen efter att ha jobbat på distans under coronaåren.

Största delen av olycksfallen gällde fotgängare. Den näst största gruppen utgjordes av cyklister och den tredje största gruppen av bilister.

Frekvensen hos olycksfallen i arbetet låg år 2022 på samma nivå som året innan och var 26 ersatta olycksfall per 1 000 000 arbetstimmar. Granskat över en längre period har olycksfallsfrekvensen uppvisat en svag nedgång.

I fjol ökade emellertid frekvensen jämfört med året innan, särskilt inom transport och lagring, men också inom förvaltnings- och stödtjänster.

– Det värsta som kan hända är att en arbetstagare avlider med anledning av ett olycksfall i arbetet. Sådana olycksfall inträffar alltjämt. I fjol ledde 24 olycksfall dödlig utgång, säger Mironen.

Förebyggande av olyckor bör ständigt finnas på arbetsplatsens agenda

Anne Mironen betonar att uppmärksamhet ska fästas fortlöpande vid säkerheten och att man inte får tappa fokus ens för ett ögonblick.

– Arbetsgivarna bör sträva efter att kontinuerligt utveckla arbetssäkerheten och bekämpningen av olycksfall i samarbete med arbetstagarna och personalrepresentanterna. En välgjord riskbedömning är grunden för åtgärder som förbättrar arbetssäkerheten. Mer uppmärksamhet bör fästas vid hur arbetstagarna rör sig såväl på arbetsplatserna som under resorna till och från arbetet. Fallolyckor och liknande olyckor bör förebyggas.

Uttryckt i antal drabbas unga arbetstagare av många olycksfall, men vid olycksfall i arbetet bland äldre åldersgrupper är konsekvenserna ofta allvarligare än bland yngre.

– Vikten av introduktion och handledning i arbetet kan inte nog betonas. Det är något som ofta försummas eller inte ges i tillräcklig omfattning på arbetsplatserna. För unga och nya arbetstagare ska man noggrant berätta och visa hur en arbetsuppgift ska utföras på ett säkert sätt. Varje arbetstagare ska få tillräcklig handledning i säkra arbetssätt, tillbörlig skyddsutrustning och hjälpliga hjälpmedel, säger Mironen.

Undersökningar har visat att brådska ökar antalet olycksfall i arbetet.

– Brådska är ett av de största gisslen i dagens arbetsliv. Arbetsgivaren ska se till att förhållandena, arbetsarrangemangen och tidtabellerna är sådana att arbetet kan utföras säkert och utan att behöva jäkta, fastslår Anne Mironen.