Organisationerna på arbetsmarknaden: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret.

Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet. Det betonar de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Finlands näringsliv, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material för arbetsplatserna på familjernas dag.

Vårdansvaret är fortfarande starkt könsfördelat i Finland. Skillnaden mellan könen är stor i synnerhet när det gäller familjeledigheter. Under det tidigare systemet med familjeledighet använde männen något under 11 procent av alla ersatta föräldradagpenningsdagar, och en femtedel av papporna har inte alls tagit ut familjeledighet.

Den ojämna fördelningen av vårdansvaret och familjeledigheterna och i synnerhet den långa frånvaron från arbetslivet har negativ inverkan på kvinnors karriärer och bidrar till att upprätthålla den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen.

Tack vare det nya systemet med familjeledigheter som trädde i kraft i fjol har alla bättre möjligheter än tidigare att främja en jämn fördelning av familjeansvaret. Förändringen har emellertid varit långsam, precis som väntat.

Enligt FPA:s uppskattning överlåter fortfarande cirka 90 procent av papporna fullt ut den andel av föräldraledigheten som överhuvudtaget kan överlåtas till modern. Förändringen är för långsam och måste påskyndas, betonar organisationerna på arbetsmarknaden. Det gagnar oss alla: samhället, arbetslivet och familjerna.

Pappor bör utnyttja familjeledigheter

Det är en bra början att lagstiftningen innehåller en jämn fördelning av föräldraledigheterna, men den riskerar att stanna på en teoretisk nivå. Det krävs ytterligare åtgärder både inom familjerna och på arbetsplatserna för att en jämnare fördelning av familjeledigheterna och ett ökat utnyttjande av pappornas ledigheter realiseras i praktiken.

Enligt Akavas utredning (på finska) är det oftast ekonomiskt mest lönsamt för familjen att pappan utnyttjar ledigheterna fullt ut. Utredningen visar att familjens ekonomi tar skada i 86 procent av fallen om mamman stannar kvar för att ta hand om barnet med stöd för hemvård innan pappan utnyttjat hela sin rätt till föräldradagar. På FPA:s webbplats finns en räknare med vars hjälp man kan granska familjeledighetens konsekvenser för familjens ekonomi.

Familjevänlighet bör lyftas fram som en resurs på arbetsplatsen

Möjligheterna med, metoderna för och tillämpningen av familjevänlighet varierar beroende på arbetsplats och bransch. Det är viktigt att man på varje arbetsplats överväger metoder för bättre samordning av arbete och familj med beaktande av arbetsplatsens möjligheter och familjernas behov.

Alla arbetsplatser och familjer är olika och därför är det viktigt att hitta lämpliga lösningar för varje arbetsplats. Man bör komma ihåg att även små förändringar är viktiga.

Enligt utredningarna stöds arbetstagare med familj, utöver flexibiliteten i fråga om organiseringen av arbetet och arbetstiden, mest av chefernas och kollegernas stöd och positiva inställning. (Källa Befolkningsförbundet)

Ett familjevänligt arbetsliv och stärkandet av pappans roll som vårdande och jämlik förälder kräver att attityderna ändras och normerna skakas om. Vi behöver mer familjevänligt tal, attitydförändringar och konkreta åtgärder.

Genom att utveckla god praxis på arbetsplatserna och genom familjevänliga attityder skapar vi spelregler som gäller alla arbetstagare och som gäller samordning av arbete och familj, samtidigt som vi också bygger upp en pappavänlig arbetskultur.