När arbetstagarna har goda möjligheter att påverka förbättras arbetsproduktiviteten

En färsk undersökning från fackcentralen FFC bekräftar att arbetsproduktiviteten förbättras när arbetstagarna har möjlighet att påverka sitt eget arbete och de produktionsbeslut som gäller dem själva.

Att arbetsproduktiviteten ökar så långsamt är ett allvarligt ekonomiskt problem i Finland. Ofta försöker man lösa det genom att investera i maskiner och utrustning samt arbetstagarnas kunnande.

– Det är också viktigt, men man borde fästa mer uppmärksamhet vid personalens roll och möjligheter att påverka både sitt eget arbete och de produktionsbeslut som gäller dem själva, säger Juha Antila som är utvecklingschef på FFC.

FFC utredde saken genom en undersökning där man intervjuade yrkesverksamma medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden.

Resultaten bekräftar att personalens vilja att planera förbättringar av produkter och tjänster på arbetsplatsen ökar om de anställda har goda möjligheter att påverka arbetet och är delaktiga i beslutsfattandet som gäller det egna arbetet.

– Det här har i sin tur en positiv inverkan på arbetsproduktiviteten. Man kan också säga att en ökad arbetsproduktivitet är lönehöjningarnas bästa vän.

En färsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet (på finska) visar att sannolikheten för att ett företag kan producera nya produkter eller tjänster på marknaden är tiofaldig om arbetstagarna i stor utsträckning deltar i beslutsfattandet och planeringen av den verksamhet som berör dem själva samt om man utnyttjar dataanalys och nätverkande, jämfört med arbetsplatser där det här inte är vardag.

När personalen involveras i stor utsträckning betyder det att ledningen litar på de anställda och uppskattar dem. Av FFC:s forskningsmaterial framgår att arbetstagare som upplever att ledningen litar på arbetstagarna har klart bättre hälsa än de som jobbar på arbetsplatser där ledningen inte litar på arbetstagarna. Det här har stor betydelse för hur mycket arbetstagarna är sjuka och hurdan deras arbetsmotivation är, betonar Juha Antila.

FFC frågade de arbetstagare som är över 50 år hur de bedömer sin förmåga att fortsätta jobba fram till pensionsåldern. Det visade sig att det finns stora skillnader beroende på om arbetstagarna upplever att ledningen har förtroende för dem eller inte.

Nästan hälften (46 %) av dem som upplever att ledningen har stort förtroende för dem, anser att de kan jobba fram till pensionsåldern utan större utmaningar. Bland de anställda som lider av bristande förtroende var motsvarande andel mindre än hälften så stor (21 %).

– Resultaten visar att handlingssätten på arbetsplatsen har en väldigt betydande inverkan på yrkeskarriärerna och huruvida man uppnår målet att förlänga tiden i arbetslivet, säger Juha Antila.

FFC:s intervjuundersökning (på finska) besvarades av 1206 yrkesverksamma medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer av Kantar Public i mars–maj 2023.