Fackavdelningarnas vårmöten ska hållas inom mars–april

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars–april och möteskallelserna ska gå ut senast två veckor före mötet.

Fackavdelningens möten sammankallas antingen på arbetsplatsernas anslagstavlor, på förbundets eller fackavdelningens webbplats eller alternativt genom personlig kallelse. Fackavdelningens höstmöte kan besluta att information om mötet ska ges även på något annat sätt utöver dessa alternativ.

Enligt stadgarna ska vid vårmötet behandlas följande ärenden:

a) föredras bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår
b) uppläses revisorernas/verksamhetsgranskarnas granskningsberättelse
c) beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
d) beslutas om eventuellt kandidatnomineringsmöte
e) behandlas övriga till vårmötet framställda ärenden.

Fackavdelningarna meddelar om sina möten i fackavdelningarnas händelsekalender på förbundets webbplats.