Industrifacket sågar regeringens förslag om lokala avtal – äventyrar allmänbindande avtal och anställningsvillkoren

Industrifacket förhåller sig positivt till lokala avtal så länge det handlar om genuina och balanserade verkliga förhandlingar. Regeringens förslag däremot försämrar balansen mellan parterna och gynnar endast arbetsgivarsidan.

I verkligheten skulle regeringens förslag göra det svårare att avtala lokalt på grund av att förslaget hotar kollektivavtalens allmänbindande verkan och minimivillkoren. Dessutom oroar sig Industrifacket för förtroendemännens ställning på arbetsplatserna och de möjligheter som skapas för att använda utländsk arbetskraft för att dumpa villkoren.

Hot mot allmänbindande kollektivavtal  

Industrifacket anser att regeringens förslag hotar de allmänbindande kollektivavtalen. Ett kollektivavtal anses vara allmänbindande i branschen då en tillräckligt stor andel av arbetsgivarna har organiserat sig i ett arbetsgivarförbund.

I nuläget sporrar lagen arbetsgivarna att organisera sig i ett arbetsgivarförbund då det förutom arbetsfred också tillför rättigheter som gäller att ingå lokala avtal på arbetsplatsen.

Regeringens lagförslag skulle ta bort de här incentiven för arbetsgivaren då arbetsgivarens skulle få till och med mer omfattande rättigheter till lokala avtal genom att inte organisera sig i en arbetsgivarorganisation.

Den här utvecklingen försnabbas av lagändringen om att förstärka ställningen för företagsspecifika avtal. Att utöka rättigheterna för icke-organiserade arbetsgivare utan några skyldigheter kan leda till att flera rikstäckande kollektivavtal inte längre skulle vara allmänbindande. Om så sker innebär det att en stor grupp arbetstagare kommer att sakna den trygghet som kollektivavtal ger.

– Regeringens förslag leder till att anställningsvillkoren i en all högre grad bestäms lokalt i stället för på nationell nivå. Det för med sig företagsspecifika anställningsvillkor och nivån på dem bestäms av arbetsgivaren. Det leder i praktiken till att en allt större grupp arbetstagare kommer att sakna miniminivån på skydd av arbets- och lönevillkor, säger Industrifackets arbetsmarknadsdirektör Jyrki Virtanen.

I dagens läge är det endast 16 % av de anställda inom den privata sektorn som arbetar utan kollektivavtal – och där är det arbetsgivaren som besluter om anställningsvillkoren.  I fortsättningen kommer den här gruppen av växa ytterligare om regeringens förslag går igenom i sin nuvarande form. I praktiken innebär det en sämre utkomst för allt fler arbetare.

Regeringens linje förvränger konkurrensen

Regeringens lagpaket gällande lokala avtal kan leda till en situation där företagen konkurrerar med anställningsvillkoren. En icke-organiserad arbetsgivare kan utan tillsyn göra upp lokala avtal som gäller hela personalen. Det finns inget hinder för att för att av talen skulle innehålla endast försämrade villkor ur arbetstagarnas synvinkel

Om anställningsvillkoren försvagas på grund av lokala avtal förvränger det också lönekonkurrensen mellan företagen. Det här i sin tur skapar ett tryck att ytterligare skära i anställningsvillkoren.

– I Finland har man brukat tänka så att en arbetsmarknadssystemets roll är bland annat att förhindra konkurrens med anställningsvillkoren. Det här skulle förändras om regeringen får som den vill då svagare lokala avtal skulle i allt högre grad sprida sig på arbetsmarknaden. I en marknadsekonomi ska företag konkurrera med andra medel än genom dumpning av villkoren. Till exempel kunskap och bättre produkter, säger Virtanen.

I nuläget finns inte det här problemet inte då arbetsgivaren gör upp lokala avtal med en utbildad förtroendeman som representerar personalen. Förtroendemannen åtnjuter rätt till information, utbildning och ett starkare uppsägningsskydd. Det här möjliggör att förtroendemannen kan göra upp ansvarsfulla lokala avtal som beaktar helheten.

Hot mot fungerande lokalt avtalande

Industrifacket anser att regeringens lagförslag gällande lokala avtal är kontraproduktivt och vänder mot sig själv. I stället för fler lokala avtal finns risken att det förekommer mindre av det då facken försvarar miniminivån för anställningsvillkoren i arbetsmarknadsborden.

Industrifackets kollektivavtal erbjuder omfattande möjligheter till att ingå lokala avtal på arbetsplatserna. Arbetsgivarna och arbetstagarna kan avtala till exempel om löner, arbetstider, övertid och söckenhelgsersättningar. Därför har facket kunnat stå modigt bakom lokalt avtalande då det sker på organiserade arbetsplatser mellan organiserade parter. Regeringen vill nu ändra på det här, då förtroendemännen på arbetsplatserna kan förbigås och det förekommer ingen tillsyn av de avtal som gjorts upp på icke-organiserade arbetsplatser.

Ur fackets synvinkel finns inget annat val än att trygga villkoren genom att ta ett steg tillbaka gällande spelrummet för lokala avtal. Regeringen har själv i sitt förslag medgett att den här risken finns.

Utländsk arbetskraft kan användas för att dumpa villkoren

Det arbetsrelaterade utnyttjandet av utländsk arbetskraft kommer att öka på grund av regeringens arbetsmarknadspolitik. Arbetskraft från utlandet kan i fortsättningen med skydd av lagen användas för att försvaga anställningsvillkoren i Finland. Vi ser redan en förändring när det kommer till utsända arbetstagare. Redan i nuläget är det svårt att övervaka att villkoren uppfylls.

I fortsättningen kan lokala avtal göras upp redan utomlands innan arbetstagarna anländer till Finland. Regeringen har inte presenterat några trovärdiga sätt hur man skulle kunna lösa det här problemet.

Utnyttjandet av utländsk arbetskraft kommer att bli vanligare då arbetsgivaren på samtliga arbetsplatser kan ta i bruk den flexibilitet som kollektivavtalet erbjuder. Inom teknologiindustrin betyder det här längre arbetstid och mindre helhetslön. Industrifacket inser att dessa problem förekommer redan i nuläget. I fortsättningen kan det vara omöjligt att åtgärda problemet eftersom parterna avtalat lokalt om anställningsvillkoren i enlighet med lagen.

– Utländska arbetstagare jobbar redan nu ofta med sämre villkor än inhemsk arbetskraft. Man kan ändå komma åt problemen om man får information om utnyttjande. I fortsättningen kan det bli omöjligt då lagen ger skydd till de svagare lokala avtalen, säger Jyrki Virtanen på Industrifacket.

Industrifackets förslag

Industrifacket stöder inte regeringens lagförslag utan kräver omfattande förändringar. Industrifacket föreslår följande åtgärder:

– Parterna i lokala avtal bestäms utgående från kollektivavtalet. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen kan ett förtroendeombud eller hela personalen utgöra den ena avtalsparten. Rätten att välja förtroendeman på alla arbetsplatser ska styrkas i lagen och fastställa förtroendemannens ställning som huvudsakliga avtalspart.

– Arbetstagarna ska ha tolkningsföreträde när det kommer till dispyter gällande lokala avtal. Modellen finns i Sveriges lagstiftning. Arbetstagarnas tolkning ska gälla fram tills att oenighet i frågan inte längre råder efter förhandlingar eller beslut i domstol.

– Ett fackförbunds lokalavdelning eller fackavdelning ska fråntas rätten att ingå företagsspecifika kollektivavtal.

– Fackföreningar ska få rätt att väcka talan i frågor som berör allmänbindande kollektivavtal och lokala avtal som utgår från det avtalet.

– Öka resurserna till övervakning av att miniminivån av anställningsvillkor uppfylls och följs på arbetsplatserna.

Läs Industrifackets utlåtande i sin helhet (på finska)