Förbundet startar med en budget på 43 miljoner euro

Industrifackets fullmäktige godkände förbundets budget på 43,4 miljoner euro för år 2018. Industrifackets chefsekonom Ulla Hopponen föredrog ärendet.

Budgeten har byggts upp enligt tidigare linjedragningar och den nya verksamhetsplanen. Den nya organisationsstrukturen och de nya verksamhetsmodellerna påverkare också budgeten.

Budgeten är två miljoner euro lägre än de tre förbundens sammanräknande budgetar för 2017 och en miljon lägre än motsvarande siffra 2016.

För nästa år har man ännu reserverat en miljon euro för utgifter som uppstår i och med fusionen.

Största delen av förbundets budget, 40 procent, utgörs av personalkostnader. Den näst största posten är organisationskostnader med 17 procent.

Budgeten grundar sig på de prognoser för ekonomin och sysselsättningsläget som förbundets forskningsenhet har gjort. Medlemsavgiften sjunker till 1 procent och kommer inte att täcka förbundets verksamhetskostnader. Intäkterna från medlemsavgifter för nästa år beräknas vara 37,1 miljoner euro, vilket betyder ett budgetunderskott på 6,2 miljoner. Underskottet finansieras med intäkter från placeringsverksamheten.

Placeringsverksamhetens nettointäkter beräknas vara 11,7 miljoner euro. Enligt kongressbeslut får högst hälften av placeringsintäkterna under hela den fem år långa kongressperioden användas för löpande kostnader. I nästa års budget har man reserverat 52,8 procent av placeringsintäkterna till drivandet av den egentliga verksamheten.

Synergieffekter av förbundsfusionen förväntas spara 3–4 miljoner euro under hela kongressperioden.