Uppdaterad information om gränsvärden för olika exponeringsfaktorer

En ny förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (HTP) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt HTP-värden och indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer och de är avsedda att beaktas när luftens renhet på arbetsplatsen, arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse utvärderas.

Bekanta dig med HTP-boken på statsrådets webbplats.