Ändring i semesterlagen – anställda har rätt till fyra veckor semester trots sjukledighet

I februari godkändes en lagändring som innebär att anställda i regel har rätt till fyra veckor semester och tillhörande tilläggsdagar trots sjukdom eller rehabilitering.

EU-domstolen har slagit fast att ett medlemsland inte kan förutsätta att en anställd de facto arbetar under semesteråret.  Direktivet om arbetstid gör ingen skillnad på anställda som varit sjuklediga och anställda som varit på jobbet, vad gäller insamling av semesterdagar.

– Enligt finsk lag har en anställds semester kunnat vara färre än 24 dagar på grund av arbetsoförmåga eller rehabilitering. Regeln har stridit mot EU-lag, säger Anna Tapio, chefen för Industrifackets juridiska enhet.

Den nya bestämmelsen fastställer att anställda har rätt till tilläggsdagar i samband med semestern, i fall att helhetsantalet för intjänade semesterdagar för hela semesteråret ligger på under 24. Så kan ske till exempel om den anställda insjuknar, utsätts för en olycka eller tvingas genomgå en rehabiliteringsperiod. Rätten till tilläggsdagar gäller dock inte efter att den anställda varit kontinuerligt över ett år borta från jobbet.

Tilläggsdagarna utgör inte semesterdagar som avses i lagen om semester, och utgör således inte dagar genom vilka den anställda samlar på sig ny semester. Arbetstagaren har rätt till ersättning som motsvarar ordinarie eller genomsnittlig lön under extra ledigheten.

Ersättningen ger inte rätt till semesterpenning för ersättningsdagarnas del, om inte annat står i kollektivavtalet.

Lagändringen innebär också en förändring gällande flyttandet av semester på grund av arbetsoförmåga. Tiden för inom vilken den på grund av sjukdom flyttade semestern kan senareläggas förlängs.

Lagen träder i kraft  från och med kvalikfikationsåret som inleds 1.4.2019 och gäller för de semesterdagar som tjänas in från och med början av april. I praktiken innebär det att förändringarna i regel gäller tidigast från och med semestern sommaren 2020.