Förkortade tidsfrister för Teknologiindustrin vid samarbetsförfarandet

Industrifacket och Teknologiindustrin har kommit överens om tidsbegränsade ändringar i kollektivavtalen för Teknologiindustrin och Malmgruvorna. Enligt avtalet ska förhandlingar som syftar till permittering av personal ha minst fem dagars varsel och minst fem dagars förhandlingstid.

– Syftet med förändringen är att skydda företagens verksamhetsvillkor och de anställdas arbetsplats i denna mycket exceptionella, riksomfattande och globala situation som coronaviruset har förorsakat. Med det här avtalet vill vi förhindra att orimliga situationer uppstår, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Kollektivavtalen mellan Industrifacket och Teknologiindustrin möjliggör redan nu egna överenskommelser gällande tider för samarbetsförfarandet. Man kan alltså göra lokala överenskommelser. Det avtal som nu har uppgjorts säkerställer att fem dagar tillämpas både vid varsel och förhandling, om inget annat överenskommits lokalt.

Avtalet träder i kraft idag. Det gäller även situationer då ett förhandlingsförslag till samarbetsförfarandet har getts innan 20.3.

De förkortade tidsfristerna gäller till slutet av detta år, dock högst så länge som ändringarna av arbetslagstiftningen på grund av den ekonomiska kris som orsakas av coronaviruset är i kraft.

Ändringarna förutsätter också att riksdagen godkänner förslaget från arbetsmarknadens centralorganisationer, eller motsvarande förslag, till lagen om utkomstskydd för arbetslösa senast den 15 april.