Fullmäktige beslutade om verksamhetens prioriteringar

Prioriteringarna för verksamheten 2021 är främjande av organisering, kollektivavtal och förhandlingsverksamhet samt organisationens utvärdering och kommunalvalet.

Industrifackets och Industrins arbetslöshetskassas totala medlemsavgift är nästa år 1,33 procent. Förbundets medlemsavgift är 0,82 procent och fackavdelningarnas andel är 0,18 procent av den förskottsinnehållningspliktiga löneinkomsten. Arbetslöshetskassans medlemsavgift är 0,33 procent, dvs. något mindre än i år. Medlemsavgiften är nu nedsatt för tredje året i rad.

Återbetalning av fackavdelningarnas medlemsavgifter utförs inte om fackavdelningen inte godkänt de modellstadgar för fackavdelningarna som godkänts av den ordinarie kongressen 2017 och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen, eller om fackavdelningen inte levererat den stadgeenliga funktionärsanmälan utan godtagbar orsak senast 28.2.2021. Dessutom måste fackavdelningens styrelse vara vald i enlighet med stadgarna för att återbetalningen av medlemsavgifterna ska kunna genomföras.

Prioriteringar för verksamheten

Prioriteringarna för nästa års verksamhet är organisering och dess främjande, utveckling av kollektivavtal och förhandlingsverksamhet, utvärdering och utveckling av organisationen samt kommunalvalet 2021.

Följande mål fastställdes för att främja organisering fram till 2023. Antalet arbetsmarknadsmedlemmar ökar med sex procent jämfört med 2019. Antalet förtroendevalda och arbetsskyddsombud ökar med 10 procent jämfört med 2018. Åtminstone varannan av de studerande, vars utbildning siktar på fackets avtalsbranscher, blir förbundets studerandemedlemmar.

Nästa förhandlingsrunda om kollektivavtal kommer att äga rum hösten 2021. Utifrån erfarenheterna från föregående förhandlingsrunda har man för avsikt att vara mer redo för förhandlingarna och vara bättre förberedd för olika alternativ. Detta innebär användning av all tillgänglig information och kompetens, säkerställande av stridsåtgärdsberedskapen och förhandlingsverksamhetens fortsatta utveckling. Det faktum att avtalsförhandlingarna mellan den mekaniska skogsindustrin och bioindustrin hålls lokalt ger sin egen krydda till rundan. Anledningen till detta är beslutet från Finlands Skogsindustriförbund, som företräder arbetsgivarna, att upphöra med avtalsverksamheten vid utgången av de nuvarande avtalsperioderna. Industrifacket förhandlar fortfarande om alla kollektivavtal för sina avtalsbranscher.

Som namnet antyder inleds målet att utvärdera och utveckla organisationen med en omfattande bedömning av förbundets funktionsförmåga. Det framtida utvecklingsarbetet kommer att bygga på slutsatserna från utvärderingen. De redan synliga utvecklingsbehoven är förbättring av informationsflödet och samarbetet samt utveckling av ledningen.

Kommunalvalet hålls i april 2021. Ju fler av Industrifackets medlemmar är kandidater i valen, desto sannolikare är det att de blir valda till fullmäktige. Förutom att uppmuntra förbundets medlemmar att kandidera är de viktigaste målen att öka valdeltagandet och inkludera de valmål som förbereds för Industrifacket i valdebatterna.

Budget

Underskottet i förbundets faktiska kostnader beräknas vara 44,3 miljoner euro i nästa års budget.  Detta är 1,3 miljoner euro mer än i år. När medlemsavgiftsintäkterna dras av från den faktiska verksamhetens utgifter kommer 10,9 miljoner euro att behöva täckas av investeringsintäkterna. Räkenskapsperiodens överskott uppskattas bli 6,7 miljoner euro.

Fackavdelningarnas förslag

Fullmäktige tog emot 61 förslag från 25 fackavdelningar. Fullmäktiges svar skickas till de fackavdelningar som lämnat in förslagen.

Extra återbetalning av medlemsavgifter

En extra återbetalning av medlemsavgifter på två miljoner euro kommer att delas ut till fackavdelningarna. Motiveringen för beslutet är den omfattande annulleringen av förbundets evenemang till följd av coronaviruset.