FFC: Omställningsskyddet och förutsättningarna för äldre att fortsätta jobba måste ytterligare stärkas

Sanna Marins regering fattade beslut om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år, efter att förhandlingarna mellan organisationerna på arbetsmarknaden avbröts som resultatlösa för drygt två veckor sedan. Fackcentralen FFC anser att regeringens beslut verkar relativt balanserat, och det är uppenbart att regeringen i beredningen har utnyttjat de förslag som organisationerna inte lyckades enas kring.

FFC välkomnar i synnerhet förbättringarna av omställningsskyddet: för personer över 55 år förlängs utbildningen som ordnas inom ramen för omställningsskyddet, och en ny uppsägningsersättning tas i bruk. Därtill förbättras också utbildningsmöjligheterna för personer som sägs upp vid mindre företag och som för tillfället står utanför omställningsskyddet.

– Det här är en förbättring jämfört med nuläget. Omställningsskyddet tar i fortsättningen bättre hänsyn till utbildningsbehoven hos dem som har varit länge i arbetslivet. Att utveckla kunnandet och uppdatera färdigheterna är effektiva sätt att göra det möjligt för folk att fortsätta i arbetslivet, betonar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Däremot förblev regeringens förslag knapert när det gäller åtgärder för att stödja arbetshälsan och hjälpa arbetstagarna att fortsätta i arbetslivet. Det skulle ha varit möjligt att genom lagstiftning styra stödåtgärderna i rätt riktning, men regeringen lät bli att utnyttja den möjligheten.

– Vi är besvikna på att de åtgärder för att stödja arbetshälsan och hjälpa arbetstagarna att orka i arbetslivet, som arbetstagarorganisationerna lyfte fram i förhandlingarna, inte heller finns med i regeringens förslag. I festtalen upprepas ofta hur viktigt det är att stötta arbetstagarna att orka i arbetslivet när de blir äldre. I praktiken blir åtgärderna ofta små.

I fortsättningen finns det därför anledning att försöka hitta åtgärder för att hjälpa dem som är över 55 år att orka jobba och fortsätta i arbetslivet.

– Arbetstiderna borde flexa enligt arbetstagarnas behov. Genom att till exempel göra det lättare att övergå till deltidsjobb i slutet av yrkeskarriärerna kan man hjälpa arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet längre, påpekar Eloranta.

Äldre arbetslösa står inför en stor förändring

Regeringen beslöt att tilläggsdagarna inom arbetslöshetsskyddet stegvis avskaffas från år 2023. Fackcentralen FFC är bekymrad över beslutet, eftersom löntagare som har gjort en lång yrkeskarriär och närmar sig pensionsåldern också i fortsättningen kommer att bli arbetslösa. FFC har hela tiden förutsatt att utkomsten för arbetslösa som har varit länge i arbetslivet ska tryggas om tilläggsdagarna slopas.

FFC är tillfreds med regeringens beslut att i fortsättningen trygga utkomsten för äldre arbetslösa genom specialbestämmelser inom utkomstskyddet för arbetslösa. I sista hand tryggas utkomsten genom garanterat arbete och tjänster samt genom inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd i 500 dagar och en skyddsdel på 100 procent för dagpenningen.

– Det här var ett mycket viktigt beslut med tanke på de äldre arbetslösa. Människor får inte lämnas vind för våg, betonar ordförande Jarkko Eloranta.

Beslutet gällande tilläggsdagarna utmanar i framtiden både arbetskraftstjänsterna och arbetsgivarnas sätt att agera. De som blir arbetslösa behöver mer stöd och service för att hitta ett nytt jobb. Det är något man måste satsa på i fortsättningen.

– Åldersdiskriminering är fortfarande vardag på arbetsmarknaden. Äldre arbetstagare blir uppsagda lättare och de arbetstagare som är över 55 år när de blir arbetslösa har svårt att ens få komma på anställningsintervju. Det måste bli en ändring på det här, om man vill förbättra sysselsättningen bland äldre personer.