Industrifacket beviljar stöd till medlemmar som ställer upp i välfärdsområdesvalet

Industrifacket ger ekonomiskt stöd till medlemmar och förbundsanställda som ställer upp  i välfärdsområdesvalet. Valet ordnas den 23 januari 2022.

Stödet till medlemmar och suppleanter i förbundets beslutsfattande organ samt till förbundets anställda är 1 000 euro. Stödet till förbundets medlemmar är 300 euro. Valstöd för välfärdsområdesvalet beviljas mot kvitton för utgifter.

Genom social- och hälsovårdsreformen bildas 21 välfärdsområden i Finland. Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år.

I de minsta välfärdsområdena väljs minst 59 fullmäktigeledamöter och i de största minst 89 fullmäktigeledamöter. I det första välfärdsområdesvalet väljs det nämnda minimiantalet ledamöter. I Helsingfors och på Åland ordnas inte val.

Medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden och anställda inom fackföreningsrörelsen kan nu anmäla sig till FFC:s kandidatgalleri för välfärdsområdesvalet. Det går att anmäla sig till galleriet och bläddra bland kandidaterna på svenska, finska och engelska. Anmäl dig: https://aluevaaligalleria.fi/sv/valkommen/