Nya anställningsvillkor för skogsmaskinbranschen

Industrifacket och Maskinföretagarna har antagit ett nytt kollektivavtal för skogsmaskinbranschen. Avtalet är tvåårigt och gäller 1 februari 2022–31 januari 2024.

År 2022 innebär avtalet en allmän förhöjning på 2,0 procent från 1 maj. År 2023 är de allmänna förhöjningarna 0,9 procent från 1 april och 0,75 procent från 1 oktober.

De kollektivavtalsenliga ersättningarna för resekostnader justeras under avtalsperioden i enlighet med skattemyndigheternas beslut om ersättningar av 1 januari 2023.

Arbetarskyddsfullmäktiges ställning beaktas i nya kollektivavtalet som följer: Arbetarskyddsfullmäktiges månatliga ersättning är lika stor och betalas enligt samma villkor som ersättningen till förtroendemannen för arbete utanför arbetstiden.

Centrala ändringar i texten

Ändringarna i texten beaktar nya samarbetslagen och familjeledighetsreformen. Det separata samarbetsavtalet slopades och den familjeledighetsreform som riksdagen godkänt träder i kraft enligt formuleringarna i kollektivavtalet 1 augusti 2022.

Ett nytt element i att ingå ett arbetsavtal är elektroniskt godkännande. Detta kompletterar kravet på att ingå arbetsavtal skriftligen enligt skogscertifieringar (PEFC/FSC).

Ytterligare avtalades det om ett nytt avlöningssätt där arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om arbete med prestationslön. Då beror lönens storlek på arbetstimmarna och arbetsprestationens volym eller till exempel kvalitet eller någon annan faktor om vilken det avtalats lokalt. Den totala timlön som då uppstår ska vara större än arbetstagarens personliga tidlön betraktat per kalendermånad.