Fackavdelningarnas höstmöten ska äga rum i oktober–november

Tidpunkten för fackavdelningarnas höstmöte är oktober–november. Möteskallelsen ska sändas ut minst två (2) veckor före mötet. Höstmötet sammankallas på det sätt som anges i fackavdelningarnas modellstadgar 5 § och såsom höstmötet beslutat.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

a) Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår.
b) Beslut om ersättningar som betalas till styrelseledamöterna och funktionärerna.
c) Beslut om längden på styrelsens mandatperiod (kan vara 1 eller 2 år).
d) Val av styrelsens ordförande samt övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
e) Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och suppleanter för dem.
f) Val av representanter till den fackliga lokalorganisationens möten (FFC) och till möten inom arbetarrörelsens övriga samorganisationer.
g) Beslut om tillsättande av sektioner.
h) Beslut om huruvida meddelanden som gäller fackavdelningens möten ska ges också på något annat sätt än vad som bestäms i stadgarna.
i) Behandling av ärenden som gäller intressebevakningen på arbetsplatserna och val av förtroendepersoner.
j) Behandling av övriga till höstmötet framlagda ärenden.

Instruktioner för att ordna höstmötet hittar du i handboken Fackavdelningens verksamhetsår.

Lämna anmälan om funktionärer och förtroendemän först i december

Förbundet tar i bruk en ny e-tjänst för förtroendemän. Från och med den sista november kan tjänsten också användas för att fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer, dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare och anmälan om valda förtroendemän på en arbetsplats.

Endast officiella undertecknare (ordförande, vice ordförande och sekreterare) kan fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer och dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare.

Den som gör anmälan kan logga in i den nya e-tjänsten. Inloggningen kräver stark autentisering. De nya elektroniska formulären publiceras i tjänsten den 30 november. De nya formulären kommer också att erbjuda möjlighet till elektronisk signatur i den omfattning som det behövs, och formulären kan skickas direkt till förbundet från tjänsten.

Vi ger mer detaljerad information om införandet av de elektroniska formulären i slutet av november.

I fortsättningen väntas de som lämnar anmälningar använda e-tjänsten för att fylla i och skicka in formulär. Det går smidigt att fylla i formulären i e-tjänsten om alla uppgifter är uppdaterade. Därför gäller det nu att påminna medlemmarna i fackavdelningen och på arbetsplatsen att kontrollera och uppdatera sina medlemsuppgifter i e-tjänsten.

För närvarande kan fackavdelningarna lämna motioner till fullmäktige via den nya e-tjänsten. Senare blir det möjligt att också lämna motioner till förbundskongressen och initiativ som gäller kollektivavtal. I tjänsten kommer dessutom att öppnas en separat avdelning för arbetsplatsernas huvudförtroendemän. Vi informerar mer om detta när tidpunkten närmar sig.

Fackavdelningarnas höstbrev

Ett höstbrev skickas ut till fackavdelningarna inom kort. Kom ihåg att kolla posten.