Idag förhandlar parterna i kemibranscherna – fokus ligger på 3 teman

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kemisk basindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri samt olje-, naturgas- och petrokemisk industri fortsätter idag måndagen 5.12.

Utgående från förändringarna i texterna i avtalet har vi under den här förhandlingsomgången utgått från tre temahelheter, under vilka förhandlingsparternas mål har delats in. Målet är alltså det samma för parterna men av förståeliga skäl närmar vi oss ofta frågor från väldigt olika håll.

Avtalsinitiativen kan stå i konflikt med varandra och då kan det vara svårt att hitta en lösning. Ibland kan det vara lättare att hitta en överenskommelse om det handlar om till exempel om ett förtydliga vissa skrivelser eller rekommendationer och utvecklingsförslag, som ofta kan vara kostnadsneutrala. Man ska ändå inte förringa de här stegen. Ett exempel är den läroavtalsmodell för kemibranscherna som föddes under förra avtalsrörelsen.

Den första temahelheten är dragningskraft och förnyelse och målet här är att arbetsmarknaden ska förutseende, förnyande och progressiv. Vi vill speciellt att unga ska uppleva kemiindustrin som en attraktiv bransch. Här bollar vi nya idéer men koncentrerar oss också på hur man ska behandla förändring och utveckla kunnandet. Förnyelse låter alltid som något eftersträvansvärt men samtidigt måste vi hålla fast vid det skydd och den trygghet som kollektivavtalet och dess skrivelser hämtar med sig.

Den andra strategiska helheten bygger på smidighet och säkerhet. Förbunden strävar efter smidighet i sin verksamhet, så att man kan snabbt reagera på företagens behov och trygga möjligheterna att avtala på arbetsplatserna då det finns en gemensam vilja att göra det på arbetsplatsen. Tydliga spelregler och ett flexibelt tillvägagångssätt ligger här i centrum.

Den tredje helheten är att vi lägger siktet på att företagen klarar sig och är konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Här spelar en välmående och motiverad personal en viktig roll. Därför är frågorna som vi behandlar ofta bundna till sociala bestämmelser, arbetstid och förbättrad produktivitet så att balansen mellan arbete och fritid också beaktas.

Då vi får till stånd ett kollektivavtal kan vi göra bedömningen om hur mycket harmoni som nu finns att hämta i de här helheterna. Huvudförtroendemannen för Taminco Finland Oy, Janne Leinonen, är fältets representant i förhandlingarna. Han oroar sig för att de vackra och ambitiösa målen överskuggas av meningsskiljaktigheter och därför kommer inte förnyelsen att gå som på räls.

– Vi måste vara modiga, men vi måste också alltid överväga noggrant vilka följder olika beslut och förändringar kommer att få. Vi måste också vara färdiga att bära ansvaret för dem.

Sami Ryynänen, huvudförtroendeman på Neste, anser att det under den pågående förhandlingsomgången är oundvikligt att det som trillar i plånboken är det som är viktigast.

– Företagen befinner sig i mycket olika situationer. För en del företag har resultatet ökat med 30 procent medan det permitteras folk i andra företag. Statistiken visar att det finns rum för löneförhöjningar utan att konkurrenskraften är i fara. Det återstår att se hur vi får löst den här situationen till slut.

Kollektivavtalen för kemisk basindustri, plastproduktindustri och kemisk produktindustri löper ut 31.12.2022.