Industrifackets hälsningar till regeringen inför budgetmanglingen

Petteri Orpos regering håller som bäst inför budgetmanglingen på med att förbereda anpassande åtgärder i statsekonomin. Finlands största fackförbund, Industrifacket, presenterar förbundets syn på hur ekonomin ska anpassa under valperioden.

Industrifacket förslag innehåller åtgärder som skulle anpassa den offentliga ekonomin för runt 800 miljoner euro. Avsikten är inte att möta de krav som cirkulerat i offentligheten på att anpassa ekonomin för tre miljarder euro.

Viktigare än enskilda åtgärder är de principer som styr regeringen när det kommer till åtgärder som inte är inskrivna i regeringsprogrammet.

Två förslag

– Vi föreslår två principbeslut med avsikten att styra regeringens verksamhet under resten av valperioden i en situation där regeringsprogrammet inte längre svarar på regeringens behov av att balansera ekonomin.

– Principbesluten förenar regeringens intresse gällande den offentliga ekonomin med att de mindre bemedlade i samhället kan anpassa sig till effekterna av de nedskärningar som regeringen redan genomfört, säger Industrifackets chef för samhällspåverkan, Timo Nevaranta.

Det första förslaget har att göra med Finansministeriets bedömning om att skattesatsen minskar avsevärt mot slutet av valperioden om man inte tar till åtgärder gällande beskattningen.

– Man får inte statsfinanserna i balans om regeringen förhåller sig lika negativt till beskattning som den hittills gjort.

– Det är bra att komma ihåg att man i regeringsprogrammet slaget fast att skattenivån inte får höjas genom regeringens beslut. Insatser för att förhindra minskningen av skattesatsen är därför i linje med innehållet i regeringsprogrammet, säger Nevaranta.

Det andra principbeslutet har att göra med ekonomisk anpassning i form av nedskärningar. Regeringen har redan skurit med en miljard i den sociala tryggheten. Största delen av nedskärningarna har slagit mot samma grupper – arbetstagare och låginkomsttagare.

– Det är inte hållbart att arbetarna och småinkomsttagarna ensamma tvingas bära bördan. Regeringen måste se till att de här grupperna inte omfattas då regeringen ska minska på utgifterna, säger Nevaranta

Industrifacket föreslår att förbundet skattas hårdare

Industrifackets mål inför budgetmanglingen innehåller åtgärder till ett värde på totalt 800 miljoner euro. För att trygga skattebasen föreslår Industrifacket två olika insatser. Den första är att införa en källskatt på fem procent på dividender som hittills betalats ut skattefritt till olika samfund.

Eftersom skatten gäller alla allmännyttiga samfund skulle det också gälla fackföreningsrörelsens placeringsvinster. Industrifacket uppger att det här skulle generera runt 90 miljoner euro.

– Facket har inget mot en sådan skatt. Det väsentliga är att skatten gäller alla. Om en beskattas så beskattas också den andra. Hittills har högern inte velat se en sådan skatt eftersom den velat beskydda fonder och stiftelser som ligger nära deras intressen.

Industrifacket föreslår också att man börjar beskatta dividender från olistade bolag. Förbundet anser att andelen skattefria dividender ska sänkas till fyra procent. Det här skulle innebära runt 430 miljoner mer i statskassan för samhällets behov.

Det innebär också en politik som sporrar till investeringar i stället för vinstutdelning.

Industrifacket föreslår också skattelättnaderna för höginkomsttagare dras tillbaka genom att återinföra solidaritetsskatten till samma nivå som 2023. Det skulle enligt Industrifackets beräkningar innebära runt 60 miljoner euro på årsnivå.

– Att slopa skattelättnaderna för höginkomsttagare skulle framför allt vara en symbolisk gest. Det skulle inte påverka statsekonomin värst mycket, men det skulle spela en stor roll när det kommer till att bedöma trovärdigheten i regeringens politik.

– Det går inte att godkänna nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget ens ur statsekonomins synvinkel om man samtidigt lägger resurser på att sänka skatten för de förmögna, säger Nevaranta.

Läs mer om Industrifackets mål (på finska)