Regeringens planer på att försvaga uppsägningsskyddet strider mot internationella avtal

Statsminister Petteri Orpos regering föreslår i sitt program att grunderna för uppsägning av personrelaterade skäl ska försvagas så att det i fortsättningen räcker med sakliga skäl för att säga upp ett arbetsavtal. I dag krävs det sakliga och vägande skäl. FFC-juristen Anu-Tuija Lehto säger ändå att det inte är möjligt att ändra uppsägningsgrunderna på det här sättet enligt de internationella avtal som är bindande för Finland eller EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention nummer 158 gäller uppsägning av arbetsavtal på arbetsgivarens initiativ. Enligt artikel 4 i konventionen krävs det ett giltigt skäl för att avsluta ett anställningsförhållande.

Bestämmelser om kravet på giltig orsak finns också i artikel 24 i den reviderade Europeiska sociala stadgan. Också enligt artikel 30 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska lagen skydda varje arbetstagare mot uppsägning utan saklig grund.

– I avtalen anges inte närmare vad som avses med ogrundad uppsägning och hur saken ska bedömas i enskilda fall. I den finländska arbetsavtalslagen har frågan avgjorts så att uppsägningen bedöms utifrån en helhetsprövning där en uppsägning alltid förutsätter sakliga och vägande skäl, oavsett om det gäller en uppsägning av ekonomiska och produktionsmässiga skäl eller en uppsägning på personrelaterade grunder, berättar Anu-Tuija Lehto.

Arbetsavtal, liksom alla andra avtalsförhållanden, är förenade med lojalitetsplikt. Till lojalitetsplikten hör bland annat att parterna ska ta hänsyn till varandras intressen.

– Arbetsgivaren och arbetstagaren ska därför bedöma vilken skada deras eget agerande orsakar den andra parten. Det är speciellt viktigt att göra den här bedömningen när arbetsgivaren har för avsikt att bryta ett arbetsavtalsförhållande som ursprungligen var avsett att vara kontinuerligt, konstaterar Lehto.

När ILO-konventionen trädde i kraft 1991 konstaterade statsminister Esko Ahos regering att den som förlorar sitt jobb kan drabbas av ekonomiska och sociala problem. Rättsskyddsbestämmelserna som gäller anställningsförhållanden är därmed samhälleligt betydande, och därför måste också den orsak som ligger till grund för uppsägningen vara tyngre än bara ett sakligt skäl.

Nu håller regeringen dock på att stryka kravet på att det måste finnas vägande skäl för en uppsägning.

– Oberoende av vad man kallar de skäl som berättigar en uppsägning, så måste det vara något mer än sakligt skäl för att det ska medföra en så stor förändring i avtalsförhållandet som en uppsägning innebär för arbetstagaren. Enbart ett krav på sakligt skäl uppfyller inte internationella och inte heller inhemska avtalsrättsliga förpliktelser, betonar juristen Anu-Tuija Lehto.