Ammattilaisena työssä

Teollisuusliiton ammattialoille valmistutaan useista eri perustutkinnoista, ja valmistuneet sijoittuvat tutkinnosta riippuen eri sopimusaloillemme. Ammatillisen koulutuksen saaminen työn ohessa ei ole itsestään selvä työsuhteen etu. Henkilöstökoulutukseen käytetyistä varoista vain pieni osa suunnataan tuotantohenkilöstön koulutukseen. Liiton tavoitteena on saada henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat kaikille työpaikoille.

Ammattitaidon syventämisen tulee olla jokaisen työntekijän oikeus. Teollisuusliitto työskentelee alojemme ammattilaisten täydennyskoulutuksen edistämiseksi. Lähes kaikilla sopimusaloillamme voi nykyään suorittaa näyttöjä työpaikoilla sekä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työn ohessa, vapaa-ajalla tai opintovapaalla.

Teollisuusliitolle on tärkeää, että eriasteisiin ammattiopintoihin liittyvä käytännön harjoittelu on riittävää ja hyvin ohjattua. Työpaikkaohjaajien koulutukseen ja ohjaamismahdollisuuksiin on sen vuoksi kiinnitettävä erityistä huomioita.

Missä voin suorittaa ammatillisen tutkinnon?

Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa, jolla on lupa järjestää ammatillista koulutusta. Monessa oppilaitoksessa voit opiskella myös iltaisin tai verkossa.

Mitä on ammatillinen koulutus?

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin johtavaa koulutusta. Ammatillisen peruskoulutuksen ja työkokemuksen hankkimisen jälkeen voi jatkaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ammatillisista perustutkinnoista voi jatkaa myös suoraan ammattikorkeakouluopintoihin. Kaksoistutkintojen ammatillinen perustutkinto ja ylioppilaaksi pääsy auttavat jatkamaan opintoja ammatti- ja tiedekorkeakouluihin. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat ammatillista lisäkoulutusta.

Mikä on perustutkinnon ja ammattitutkinnon ero?

Ammattitutkinnossa opiskelija saa alan ammattityöntekijältä vaadittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Suositeltavaa monille ammattitutkinnon aloille on noin 3 vuoden työkokemus tai alalta suoritettu perustutkinto.

Mikä on ammattitutkinto?

Ammattitutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Ammattitutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Voit myös uudistaa ja ylläpitää osaamistasi tai valmistua uuteen ammattiin. Ammattitutkintoja järjestetään kaikilla ammatillisilla koulutusaloilla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, haastattelut tai muut menetelmät.

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa opiskelijan jo osoittamaa osaamista, joka vastaa suoritettavassa tutkinnossa edellytettyä osaamista tai ammattitaitoa. Se voidaan tunnustaa suoraan suoritettavaan tutkintoon (sisällyttäminen). Selvitetään osaamisen ajantasaisuus. Osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta voidaan arvioida opiskelijan toimittamista asiakirjoista ja muista selvityksistä. Apuna voi käyttää esimerkiksi haastatteluja ja portfolioita. Koulutuksen järjestäjä päättää osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden varmistamisen menettelytavoista.

Ammattitutkintoja on kolmen tasoisia:
A) perustutkinto
B) ammattitutkinto
C) erikoisammattitutkinto

Teollisuusliiton alaiset tutkinnot löydät tästä linkistä.

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisätietoja aikuiskoulutustuen edellytyksistä ja ehdoista löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Eri työehtosopimuksissa ja yrityskohtaisissasopimuksissa on mainintoja ammattitutkinnon suorittaville maksettavista stipendeistä ja opiskeluun liittyvistä muista määräyksistä.

Muistathan myös, että apunasi on Teollisuusliiton Duunivalmennus.