Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti määräaikaisena ja se perustuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Se tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osana tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus on annettava tiedoksi opiskelijalle.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa sovelletaan yhdenvertaisuuslakia ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä työajasta ja terveellisyydestä. Opiskelijan työaika saa olla enintään kyseisellä työpaikalla noudatettava säännöllinen työaika. Lisäksi opiskelijan työssä sovelletaan työaikalain säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevosta, viikoittaisesta vapaa-ajasta sekä työvuoroluetteloista.

Opiskelijalla on oikeus opintotukeen ja koulumatkakorvaukseen sekä koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä, ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle opiskelijan kehittymisestä.

Koulutussopimuksen mukaisesta koulutuksesta työpaikalla ei makseta työnantajalle korvausta.

Koulutussopimuksen purku

Koulutussopimus voidaan purkaa sopijapuolen yhteisellä suostumuksella. Sopimus purkautuu tällöin välittömästi

Koulutussopimuksen voi kumpikin sopijapuoli purkaa toista osapuolta kuultuaan, jos työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai koulutussopimuksen ehtoja.