Työryhmät

Ammatillinen koulutus on osa jäsenten edunvalvontaa. Ammatissa kehittyminen työelämän muuttuvissa olosuhteissa on välttämätöntä ja sen on oltava jokaisen työntekijän oikeus. Yksi osa Teollisuusliiton ammatillista edunvalvontaa on edustajien työskentely osaamisen ennakointifoorumeissa, työelämäneuvottelukunnissa ja koulutuksen järjestäjien työelämän edustajana oppilaitoksissa.

Osaamisen ennakointifoorumi

Teollisuusliiton ammatillista edunvalvontaa on edustajien työskentely ennakointifoorumeissa. Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä.

Osaamisen ennakointifoorumeiden tehtävät ja edustajat Teollisuusliitossa

Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt. Työelämätoimikuntien jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia. Enimmillään yhdessä työelämätoimikunnassa on yhdeksän jäsentä. Lisäksi toimikuntien osaamista voidaan täydentää pysyvillä asiantuntijoilla. Kukin työelämätoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Opetushallitus on nimennyt 37 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kerrallaan kolme vuotta. Teollisuusliitto on mukana edustajiensa kautta myös työelämätoimikunnissa.

Teollisuusliiton edustajat työelämätoimikunnissa