Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan on laadittava kirjallinen työsopimus. Sama koskee myös yrittäjätaustaisia opiskelijoita, jotka hakevat pätevyyttä tai suunnittelevat omaa yritystoimintaa.

Oppisopimuksessa tulee ilmetä sopimuksen voimassaoloaika, sovellettava työaika, koeajan pituus sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija hankkii suorittamaansa tutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvää osaamista pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi hankkia osaamista muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta.

Oppisopimuksen purku

Oppisopimus voidaan purkaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Oppisopimus voidaan purkaa työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetun sovitun koeajan aikana. Oppisopimus voitaisiin purkaa nykytilaa vastaavasti myös TSL 8 luvun 3 §:ssä säädetyillä perusteilla. Työntekijä saa saman pykälän mukaan vastaavasti purkaa päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Koulutuksen järjestäjä voi purkaa sen ja työnantajan välisen oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ehdotetun lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai oppisopimuksen ehtoja.